Kursy komputerowe dla osób powyżej 50 roku życia w CKI

Od połowy maja do połowy lipca w CKI odbywały się bezpłatne kursy komputerowe dla 20 mieszkańców naszej gminy podzielonych na dwie grupy szkoleniowe.

Dzięki udziale w projekcie „Kompetencje cyfrowe dla Wielkopolski” mieszkańcy naszej gminy w wieku aktywności zawodowej podnoszą swoje kompetencje cyfrowe. W kursie biorą udział przede wszystkim dorośli, w szczególności o niskich kwalifikacjach i osoby starsze powyżej 50 roku życia, zgłaszające z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kompetencji. Kurs zakończy się zewnętrznym egzaminem potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji zgodnych z ramą DIGCOMP, który zda minimum 80 % uczestników.

W ramach projektu oferowane jest wsparcie w postaci:

  • szkoleń komputerowych wg standardu Digital Competence Framework na pełnym poziomie A w wymiarze łącznym 110 godzin lekcyjnych na grupę (zajęcia odbywać się będą w tygodniu i/lub w weekendy),
  • podręczników i materiałów szkoleniowych (tj. teczka, notes, długopis i pendrive),
  • egzaminu zewnętrznego potwierdzającego nabycie kompetencji TIK w 5 obszarach tematycznych Digital Competence Framework, kończący się uzyskaniem certyfikatu DIGCOMP na poziomie A.

Projekt „Kompetencje cyfrowe dla Wielkopolski” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez PC Open sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8. Edukacja, Działanie 8.2 Uczenie się przez całe życie.