RODO

Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych

  • 1

Administratorem moich danych osobowych jest Stowarzyszenie Centrum Krotoszyńskich Inicjatyw „CKI” z siedzibą w Krotoszynie 63-700 przy ul. Zdunowskiej 12, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych posiadające NIP: 621-15-21-259 (dalej jako: Administrator).

  • 2

Podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit b i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (RODO). 

  • 3

Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu naboru w ramach wydarzeń realizowanych przez Administratora, rekrutacji na wydarzenia organizowane przez Administratora, Konkursów Mikrodotacji, realizacji mikrodotacji i podpisania umów oraz sprawozdawczości w ramach prowadzonych Konkursów Mikrodotacji, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych. 

  • 4

Dane osobowe są niezbędne dla realizacji w/w działań. Podanie ich jest dobrowolne. Jednak niepodanie tych danych spowoduje brak możliwości wzięcia udziału w ramach wydarzeń realizowanych przez Administratora, Konkursów Mikrodotacji, –  złożenia oferty, zawarcia umowy na realizację w/w zadania i jej realizacji oraz rozliczenia mikrodotacji. 

  • 5

Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym na rzecz Administratora obsługę prawną, księgową, promocyjną, firmie informatycznej świadczącej obsługę IT i hostingową, obsługę procesu składania wniosków, badania ewaluacyjne na zlecenie Administratora, Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub Beneficjenta, specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Administratora i finansujących/sponsorów projektów.

  • 6

Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W sprawie danych osobowych mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej biurocki.org.pl (dane kontaktowe inspektora ochrony danych u Administratora).

  • 7

Dane będą przetwarzane przez określony w umowach Administratora z instytucjami finansującymi projekty.

  • 8

Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  • 9

Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji na podstawie moich danych, w tym nie będzie dokonywał profilowania.