Statut

-TEKST JEDNOLITY-
STATUT
„CENTRUM KROTOSZYŃSKICH INICJATYW”
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę Centrum Krotoszyńskich Inicjatyw zwane dalej w statucie „Stowarzyszeniem”.
2. Stowarzyszenie może posługiwać się nazwą skróconą „CKI”. Może też posługiwać się nazwą tłumaczoną na języki obce.
3. Stowarzyszenie jest dobrowolną, samorządną, trwałą jednostką o celach niezarobkowych.
4. Stowarzyszenie działa w oparciu o zapisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 Nr 79, poz.855 z późn. zm.) oraz postanowienia niniejszego Statutu.
5. Stowarzyszenie zostało powołane na czas nieoznaczony.

§ 2
1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, jak również poza jej granicami, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.
2. Stowarzyszenie może nawiązywać kontakty międzynarodowe z poszanowaniem norm prawa międzynarodowego, praw obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej i prawa ojczystego partnerów zagranicznych.
3. Stowarzyszenie może należeć do innych organizacji polskich lub zagranicznych, jeśli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, w których Rzeczypospolita Polska jest stroną.

§ 3
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Krotoszyn.

§ 4
Działalność Stowarzyszenia opiera się na dobrowolnej społecznej pracy członków.

§ 5

1. Stowarzyszenie posługuje się pieczęcią zawierającą m.in. nazwę Stowarzyszenia i jego adres.
2. Stowarzyszenie może ustanawiać odznaczenia, znaki graficzne i loga identyfikujące Stowarzyszenie zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.

ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA STOWARZYSZENIA

§ 6

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju inicjatyw na rzecz aktywizacji, samoorganizacji i integracji społeczności lokalnych, w szczególności:
1) wspieranie i aktywizacja organizacji pozarządowych, zrzeszeń i grup nieformalnych oraz inicjatyw na rzecz aktywizacji, samoorganizacji i integracji społeczności lokalnej,
2) przyczynianie się do rozwoju społeczno-gospodarczego, wzrostu konkurencyjności gospodarczej, rozwoju przedsiębiorczości i rynku pracy,
3) rozwój edukacji pozaformalnej, podnoszenie poziomu wykształcenia i kwalifikacji oraz zaspakajanie potrzeb społecznych, kulturalnych, gospodarczych i sportowo-turystycznych,
4) popularyzacja sportu, zdrowego stylu życia, turystyki i rekreacji,
5) wspieranie działań na rzecz ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego oraz ochrony środowiska naturalnego,
6) wspieranie i inicjowanie działań na rzecz integracji europejskiej i współpracy między społeczeństwami,
7) poprawa stanu infrastruktury społecznie użytecznej,
8) budowę lokalnych partnerstw i sojuszy na rzecz rozwiązywania problemów społeczności lokalnych,
9) organizacja aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży.

§ 7
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Działalność nieodpłatną statutową:
1) współpracę i wymianę doświadczeń z przedstawicielami sektora społecznego, publicznego i gospodarczego w kraju i za granicą,
2) budowę lokalnych partnerstw i sojuszy,
3) inicjowanie, organizowanie i wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, naukowych, oświatowych, sportowych oraz mających na celu popieranie współpracy gospodarczej,
jak i wszelkich innych propagujących i realizujących cele Stowarzyszenia,
4) ubieganie się o środki finansowe z zewnętrznych źródeł na realizację celów określonych w Statucie,
5) promocję celów Stowarzyszenia i sposobu ich realizacji w poszczególnych środowiskach działania,
6) działania na rzecz poprawy stanu infrastruktury miejskiej i wiejskiej,
7) identyfikowanie potrzeb poszczególnych środowisk oraz grup społeczno-zawodowych,
8) stworzenie i prowadzenie banku potrzeb lokalnych i pozyskiwanie partnerów dla ich realizacji,
9) współuczestniczenie w działalności charytatywnej,
10) prowadzenie Centrum Krotoszyńskich Inicjatyw zajmującego się m.in. doradztwem w zakresie aplikowania o dotacje ze środków unijnych i krajowych,
11) organizowanie i wspieranie:
a) przedsięwzięć o charakterze informacyjnym, szkoleniowym, seminariów, konferencji i konkursów,
b) imprez kulturalnych i sportowych oraz innych służących zwłaszcza promocji regionu i jego tożsamości,
c) promocji działań podejmowanych przez Stowarzyszenie.
12) współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie celów Stowarzyszenia na poziomie krajowym
i międzynarodowym,
13) ubieganie się o środki finansowe z innych źródeł, niż wymienione w ust. 7, dla realizacji celów określonych w Statucie.
2. Działalność odpłatną statutową:
Formy prowadzonej odpłatnej działalności statutowej określają następujące kody PKD:
1) 91.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
2) 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
3) 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
4) 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
5) 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
6) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
7) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
8) 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
9) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
10) 88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi
11) 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki
12) 88.99.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
13) 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
14) 93.1 Działalność związana ze sportem

3. Działalność gospodarczą:
1) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 85.59.B
2) pozostała działalność wydawnicza, wydawanie broszur i innych publikacji – PKD58.19.Z
3) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD.68.20.Z
4) wynajem i dzierżawę maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery – PKD 77.33.Z
5) wynajem i dzierżawę maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych – PKD.77.39.Z
6) działalność związaną z organizowaniem targów, wystaw i kongresów – PKD.82.30.Z
7) wydawanie książek – PKD.58.19.Z
8) nauka języków obcych – PKD.85.59.A
9) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych – PKD 73.12.B
10)pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) – PKD 73.12.C
11) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach – PKD 73.12.D
4. W celu prowadzenia zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć gospodarczych Stowarzyszenie może zawierać porozumienia z samorządami i innymi osobami prawnymi.


ROZDZIAŁ III
PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW


§ 8
1. Stowarzyszenie posiada członków:
1) zwyczajnych,
2) wspierających,
3) honorowych.

§ 9
Osoba fizyczna może zostać członkiem Stowarzyszenia, jeżeli posiada pełną zdolność do czynności prawnych, jest obywatelem polskim lub obywatelem innego państwa.

§ 10
1. Przyjęcia w poczet członków dokonuje Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji złożonej przez kandydata.
2. W przypadku odmowy przyjęcia Kandydata do Stowarzyszenia jest on zawiadamiany w formie pisemnej o podjętej w tej sprawie uchwale Zarządu.
3. Na odmowę przyjęcia do Stowarzyszenia przysługuje kandydatowi odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty skutecznego doręczenia stosownej uchwały.
4. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.
5. Decyzja Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

§ 11
1. Członkami zwyczajnymi są osoby fizyczne.
2. Członkowie zwyczajni mają prawo:
1) biernie i czynnie uczestniczyć w wyborach do władz Stowarzyszenia,
2) uczestniczyć z prawem głosu w Walnym Zebraniu Członków,
3) zgłaszać wnioski i postulaty w sprawie działalności Stowarzyszenia,
4) korzystać z organizacyjnych i programowych przedsięwzięć Stowarzyszenia,
5) brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia,
6) inicjować i zgłaszać władzom Stowarzyszenia propozycje działań programowych wynikających ze środowiska, w którym działa.
2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1) przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
2) czynnie uczestniczyć w planowaniu i realizacji celów statutowych,
3) regularnie opłacać składki członkowskie,
4) dbać o dobre imię Stowarzyszenia,
5) uczestniczyć w Walnych Zebraniach Członków,
6) wspierać inicjatywy Stowarzyszenia oraz propagować jego idee w środowisku działania.

§ 12
1. Członkami wspierającymi są osoby fizyczne lub prawne wnoszące stałe wkłady finansowe, rzeczowe lub usługowe na rzecz Stowarzyszenia.
2. Zakres deklarowanej przez członka wspierającego pomocy na rzecz Stowarzyszenia winien być określony w deklaracji członkowskiej.
3. Członek wspierający ma prawo:
1) inicjować i zgłaszać władzom Stowarzyszenia propozycje działań programowych wynikających ze środowiska, w którym działa,
2) postulować sposób wykorzystania przekazywanych przez niego na rzecz Stowarzyszenia wkładów finansowych oraz uzyskać informację o sposobie ich wykorzystania,
3) korzystać z organizacyjnych i programowych przedsięwzięć Stowarzyszenia,
4) brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z głosem doradczym.
4. Członek wspierający ma obowiązek:
1) wspierać inicjatywy Stowarzyszenia oraz propagować jego idee w środowisku działania,
2) organizacyjnie i merytorycznie pomagać w realizacji zadań Stowarzyszenia, jeżeli zajdzie
taka potrzeba,
3) wywiązywać się z zadeklarowanych świadczeń,
4) przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
5) dbać o dobre imię Stowarzyszenia.
5. Członkowie wspierający nie posiadają biernego ani czynnego prawa wyborczego.

§ 13
1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
2. Tytuł członka honorowego uzyskuje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu lub co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.
3. Członkom honorowym przysługują prawa i obowiązki członków zwyczajnych, z wyjątkiem obowiązku opłacania składek członkowskich.

§ 14
1. Członkowstwo w Stowarzyszeniu może ustać na skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji pisemnej złożonej do Zarządu,
2) wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień
statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia, w tym:
a) nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich (w przypadku członków zwyczajnych) lub nie wywiązywania się z deklarowanych form wspierania Stowarzyszenia (w przypadku członków wspierających) przez okres przekraczający 12 miesięcy,
b) nieusprawiedliwionej nieobecności w minimum 2 Walnych Zebraniach Członków.
3) śmierci członka – osoby fizycznej lub utraty osobowości prawnej przez członka będącego osobą prawną,
4) pozbawienia praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu,
5) likwidacji osoby prawnej.
2. Od uchwał Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje
odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty skutecznego doręczenia
stosownej uchwały.
3. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.
4. Decyzja Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.
ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA
§ 15
1. Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.
2. Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
§ 16
1. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata i rozpoczyna się w dniu wyborów.
2. Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością
głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
3. W razie, gdy skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w trakcie trwania
kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali
członkowie organu, który uległ zmniejszeniu, poprzez włączenie w skład organu członka, który
w ostatnim głosowaniu uzyskał w kolejności najwyższą liczbę głosów. W tym trybie można
7
powołać nie więcej niż połowę składu organu. W przeciwnym razie organ, który uległ
zmniejszeniu i nie ma możliwości uzupełnienia jego składu drogą kooptacji, może wystąpić do
Zarządu o przeprowadzenie podczas Walnego Zebrania Członków wyborów uzupełniających.
§ 17
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zebrania Członków mogą być:
1) zwyczajne,
2) nadzwyczajne.
§ 18
1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd co najmniej raz
w roku, a jako sprawozdawczo-wyborcze co 4 lata.
2. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Zarząd zawiadamia członków pisemnie
(drogą pocztową lub elektroniczną), co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem Walnego
Zebrania Członków.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
1) z własnej inicjatywy,
2) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno być zwołane w terminie 14 dni od daty
zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
§ 19
1. Walne Zebranie Członków odbywa się w obecności:
1) w pierwszym terminie – bezwzględnej większości (50%+1) członków uprawnionych do
głosowania;
2) w drugim terminie – po upływie 15 minut od pierwszego terminu – bez względu na ilość
obecnych członków uprawnionych do głosowania.
2. W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć zwyczajni
i honorowi członkowie
Stowarzyszenia, członkowie wspierający z głosem doradczym oraz zaproszeni przez Zarząd
goście.
§ 20
1. Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą
większością głosów.
2. Głosowanie nad wyborem i odwołaniem członków władz Stowarzyszenia może odbyć się
w trybie tajnym na żądanie co najmniej połowy członków–wyborców obecnych na zebraniu.
3. Każdemu członkowi uprawnionemu do głosowania i przedstawicielowi członka uprawnionego do
głosowania przysługuje jeden głos.
8
§ 21
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków, oprócz innych spraw wymienionych w treści statutu
lub przepisów odrębnych, należy:
1) określanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
2) uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,
3) wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
5) podejmowanie uchwał dotyczących absolutorium dla Zarządu,
6) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
7) ocenianie działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
8) ustalanie wysokości składek członkowskich,
9) podejmowanie uchwał w sprawach zmiany Statutu,
10) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji lub
wystąpienia z nich,
11) uchwalanie budżetu i programu działania Stowarzyszenia,
12) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
13) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz
Stowarzyszenia.
§ 22
1. W skład Zarządu wchodzi od 4 do 5 członków. Zarząd wybiera ze swojego grona Prezesa,
Wiceprezesa, Skarbnika i Sekretarza.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej 3 członków
Zarządu. W sytuacji równego rozłożenia głosów rozstrzyga głos prowadzącego posiedzenie.
3. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach posiedzeniu.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 4 razy do roku.
Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub Wiceprezes.
5. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć pracownicy biura, członkowie Stowarzyszenia
w tym członkowie Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni przez Zarząd goście.
6. Członek Zarządu może otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku
z pełnioną funkcją na zasadach określonych przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
§ 23
Do kompetencji Zarządu, oprócz innych spraw wymienionych w treści Statutu lub przepisów
odrębnych, należy:
1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
2) kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi,
3) planowanie działalności Stowarzyszenia,
4) zarządzanie majątkiem i podejmowanie uchwał w sprawie nabycia lub zbycia majątku
nieruchomego i ruchomego oraz zaciągania zobowiązań,
9
5) sporządzanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,
6) realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
7) zwoływanie Walnego Zebrania Członków i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
8) opracowanie i uchwalanie wzorów deklaracji członkowskich,
9) przyjmowanie i wykluczanie członków,
10) rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia,
11) rozpatrywanie wniosków o skreślenie członków Stowarzyszenia,
12) uchwalanie zapisów i zmian zapisów regulaminów wewnętrznych,
13) planowanie działalności Stowarzyszenia i budżetu,
14) rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.
§ 24
Do realizacji zadań Stowarzyszenia Zarząd może utworzyć biuro i zatrudniać pracowników, w tym
członków Stowarzyszenia, i określać zasady ich wynagradzania.
§ 25
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia i w jej skład wchodzi 3 członków.
Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego.
2. Komisja Rewizyjna konstytuuje się na pierwszym po wyborach posiedzeniu.
3. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo popełnione z winy umyślnej. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać
w związku małżeńskim, ani też w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości
z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu.
4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz
w roku. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje jej Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.
5. W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć pracownicy biura, księgowy, członkowie
Stowarzyszenia, w tym członkowie Zarządu oraz zaproszeni przez Komisję Rewizyjną goście.
§ 26
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej, oprócz innych spraw wymienionych w treści statutu lub
przepisów odrębnych, należy:
1) kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,
2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń z kontroli i żądanie wyjaśnień,
3) wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
4) składanie opinii i sprawozdania ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków oraz
występowanie z wnioskiem dotyczącym udzielenia lub nieudzielania absolutorium dla Zarządu,
5) kontrola opłacania składek członkowskich,
6) dokonanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia,
zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.
10
§ 27
1. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej 2
członków Komisji Rewizyjnej.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
§ 28
Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej pełnią swoje funkcje społecznie i nie pobierają za nie
wynagrodzenia.
ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA I GOSPODARKA FINANSOWA
§ 29
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią:
1) nieruchomości,
2) ruchomości,
3) fundusze, wierzytelności i prawa majątkowe.
2. Na fundusze składają się:
1) wpływy ze składek członkowskich,
2) subwencje, darowizny, sponsoring, spadki i zapisy,
3) środki pochodzące z ofiarności publicznej,
4) ewentualne dochody z posiadanego majątku, ruchomego i nieruchomego,
5) dotacje i kontrakty,
6) dochody z imprez i zbiórek publicznych organizowanych przez Stowarzyszenie,
7) wpływy z odsetek bankowych i udziałów,
8) wpływy z działalności gospodarczej.
3. Dochód z działalności Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów statutowych i nie może
być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.
4. Do dysponowania majątkiem Stowarzyszenia, tzn. do nabywania, zbywania i obciążenia
majątku oraz dysponowania środkami, upoważniony jest Zarząd.
5. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
6. Stowarzyszenie nie przyjmuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej
równowartość 15 000,00 EUR, również w drodze więcej niż jednej operacji.
§ 30
1. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach w tym majątkowych, zawierania umów i
udzielana pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest dwóch członków Zarządu
działających łącznie, z których co najmniej jeden powinien być prezesem, wiceprezesem bądź
skarbnikiem.
2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis jednego z członków Zarządu.
11
ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 31
1. Zmiany Statutu, jak i decyzja o rozwiązaniu Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego
Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy
członków uprawnionych do głosowania
2. W przypadku uchwalenia rozwiązania Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków powołuje
likwidatora, który przeprowadzi jego likwidację.
3. Walne Zebranie Członków wskazuje także cel, na który przejdzie majątek Stowarzyszenia, po
wypełnieniu jego zobowiązań. Cel ten powinien być spójny z celami Stowarzyszenia.
Krotoszyn, 9 maja 2018 r